Последна промяна: 13.09.2019 година

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
III. ДЕФИНИЦИИ
IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
V. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ
VI. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
VII. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА
VIII. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА
IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
XI. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
XII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
XIII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
XIV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://www.opsystems.bg  („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от „ОП СИСТЕМИ“ ООД и е достъпен в цял свят.
Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: 02/4442626 или office@opsystems.bg.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „ОП СИСТЕМИ“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204112283, със седалище и  адрес на управление: град София, ж.к. Младост 3, бл. 384, вх. 1, ет. 2, електронна поща: office@opsystems.bg и интернет страница: https://www.opsystems.bg, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „ОП СИСТЕМИ“ ООД.
б/ Ползвател/и е/са:
– посетителите на уеб сайта https://www.opsystems.bg/;
– лицето, което е осъществило контакт с Доставчика.
в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.
 
2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:
– Идентификацията на Доставчика;
– Предмета на Общите условия;
– Характеристиките на уеб сайта;
– Подаване на заявка за предоставяне на услуга;
– Права и задължения на Ползвателите;
– Права и задължения на Доставчика;
– Обработване на лични данни;
– Освобождаване от отговорност;
– Връзки към сайтове на трети страни;
– Права на интелектуална собственост;
– Заключителни разпоредби.

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика: „ОП СИСТЕМИ“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Младост 3, бл. 384, вх. 1, ет. 2, ап. 1.
3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: 02/4442626, електронна поща: office@opsystems.bg.
4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
– „ОП СИСТЕМИ“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204112283. Дружеството е регистрирано по ДДС.

V. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

VI. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://www.opsystems.bg/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки и услуги.
3.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.
3.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

VII. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

4.1 Уеб сайтът не представлява електронен магазин. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки и услуги, които са свързани с изграждането и поддръжката на съвременни технологични системи за дома и бизнеса, позволяващи на Ползвателите по-добра и същевременно удобна обработка, съхраняване, анализиране и предаване на всякаква информация, както и постигане на домашен уют и автоматизация на част от ежедневната работна среда.

4.2 На уеб сайта е предоставена подробна информация относно предлаганата от Доставчика компютърна и аудио-визуална техника, като основните им характеристики са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя стока.

4.3 Освен предлагането на стоки, Доставчикът се е специализирал и в предоставянето на услуги, изразяващи се предимно в осъществяване на професионални консултации по отношение на зададени от Ползвателя проекти, където е необходима имплементация на технологични системи, както и самото им проектиране, доставка, инсталация и следпродажбена поддръжка. Освен това, Ползвателите имат възможност да получат под наем от Доставчика презентационна техника, както и да наемат професионалисти за използване на същата.

4.4 В уеб сайта Ползвателят има възможност да извършва търсене по зададени от него думи в търсачката намираща се в горния десен ъгъл на уеб сайта.

4.5 Настоящият уеб сайт е създаден и с цел да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да закупи някоя/и от предлаганите на уеб сайта стоки, или да поръча някоя/и от предлаганите на уеб сайта услуги.

4.5 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

– Доставчика;
– Всички видове стоки и услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите като посочените на уеб сайта цени са с включен ДДС;
– Информация за осъществяване на контакт с Доставчика;
– Информация за марките и компаниите, с които Доставчикът работи в качеството му на официален и оторизиран дистрибутор;
– Полезни статии и съвети;
– Информация относно осъществените от Доставчика проекти.

4.6 Предоставяни услуги

В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:
– да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
– да осъществяват контакт с Доставчика по телефон, електронна поща, изпращане на съобщение чрез попълване на контактната форма;
– да получават информация за стоки, които се предлагат от Доставчика;
– да получават информация за услуги, които се предлагат от Доставчика;
– да получават информация, свързана с технологичното развитие, посредством статии и съвети, които се публикуват в уеб сайта;
– да правят запитвания за доставка на избрани от тях стоки или за определяне на оферта за предоставяне на избрана от тях услуга, предоставяна от Доставчика;
– да извършват търсене по зададени думи в търсачката намираща се в горния десен ъгъл на уеб сайта.

4.7 Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една стока и услуга обявена на интернет страницата. Посочените на уеб сайта цени за стоките са с включен ДДС.

VIII. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

5.1 За използването на уеб сайта не е необходима регистрация. За закупуването на избрана от Ползвателя стока, респективно за поръчване на услуга, която е представена на уеб сайта, е необходимо Ползвателят да се е запознал с настоящите Общи условия и да осъществи контакт с Доставчика.

5.2 Запитвания за стоки и/или услуги, които са обявени на уеб сайта, а също така и за други въпроси относно предлагани от Доставчика стоки и услуги могат да бъдат направени по следните начини:
– чрез изпращане на запитване посредством използването на контантната форма на уеб сайта, след въвеждането на име, адрес на електронна поща, а също така и съобщение, в което да бъде изложено запитването. С попълването на формата и натискане на бутона „Направи запитване“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва, а в случай на направа на запитване за закупуване на определена стока, Ползвателят следва и да отбележи в предвиденото за това поле своето съгласие с настоящите Общи условия. След попълване на формата и натискане на бутона „Направи запитване“, Доставчикът се задължава да отговари на направеното запитване в срок до 24 часа.
– по телефон на посочения в уеб сайта телефонен номер;
– чрез изпращане на съобщение по и-мейл на посочения в уеб сайта адрес на електронна поща.

IX. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

6.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.
6.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.
6.3 Ползвателят има право да осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.
6.4 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.
6.5 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.
6.6 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.
6.7 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.
6.8 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.
6.9 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.
6.10 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.
6.11 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.
6.12 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

7.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.
7.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва стоки и/или услуги в уеб сайта.
7.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на представените в уеб сайта стоки и/или услуги.
7.4 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.
7.5 Доставчикът се задължава да отговори на постъпило от Ползвател запитване в срок до 24 часа.

XI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на: https://www.opsystems.bg/privacy-policy/

XII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

9.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него стоки и/или услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.
9.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен дотъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.
9.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.
9.4 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.
9.5 Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

XIII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

10.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“),като „Facebook“ бутон, „Linkedin” бутон и „Instagram” бутон. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

XIV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

11.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.
11.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от потребителите само за лична, нетърговска употреба.
11.3 Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.
11.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.
11.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.
11.6 Извличането на информация от ресурси от базата данни намиращи се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.
12.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.
12.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.
12.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
12.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.
12.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на 02/4442626 или office@opsystems.bg.