ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ

Последна промяна: 13.09.2019 година

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
III. ДЕФИНИЦИИ
IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
V. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ
VI. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
VII. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА
VIII. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА
IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
XI. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
XII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
XIII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
XIV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://www.opsystems.bg  (“Уеб сайтът” или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от „ОП СИСТЕМИ“ ООД и е достъпен в цял свят.
Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: 02/4442626 или office@opsystems.bg.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „ОП СИСТЕМИ“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204112283, със седалище и  адрес на управление: град София, ж.к. Младост 3, бл. 384, вх. 1, ет. 2, електронна поща: office@opsystems.bg и интернет страница: https://www.opsystems.bg, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „ОП СИСТЕМИ“ ООД.
б/ Ползвател/и е/са:
– посетителите на уеб сайта https://www.opsystems.bg/;
– лицето, което е осъществило контакт с Доставчика.
в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.
 
2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:
– Идентификацията на Доставчика;
– Предмета на Общите условия;
– Характеристиките на уеб сайта;